Üyelik sözleşmesi

1.Taraflar

  1. a) fidecenter.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Patlangıç Mah. Fethiye/Muğla adresinde mukim FideCenter Şirketi (Bundan böyle “Fide Center” olarak anılacaktır).
  2. b) fidecenter.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye" olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu FİDE CENTER in sahip olduğu internet sitesi www.fidecenter.com ‘da ÜYE lerin arasında bilgi akışı sağlamaya ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.fidecenter.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİDE CENTER in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.FİDECENTER, SÖZLEŞME aslının ve FİDECENTER tarafından abonelik için talep edilen usulüne uygun diğer tüm evrak ve belge asıllarının eksiksiz olarak NETGSM 'e ulaşmasını müteakip ilk bağlantıyı en geç 7(yedi) gün içerisinde yapar.

 

3.3.FİDE CENTER, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol amacıyla ilgili kuruluşlara   başvurarak   bilgi edinebilir ve/veya ek belge talep edebilir. ÜYE, işbu SÖZLEŞME imzalanırken ibraz ettiği belgelerdeki ve beyan ettiği bilgilerdeki değişiklikleri yazılı veya FİDECENTER tarafından belirlenen hizmet     kanalları aracılığıyla FİDECENTER’e bildirmedikçe SÖZLEŞME'de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecek ve bu bilgilere göre işlemler tesis dilecektir. ÜYE, FİDECENTER nezdindeki kişisel bilgilerinin güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere göre yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligatlar geçerli kabul edilecektir. FİDECENTER, abonelik bilgi ve belgelerinde eksiklik/yanlışlık/sahtelik bulunduğu ya da bilgilerin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu ÜYE’lere ilişkin hizmet vermeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve akabinde hizmet kanallarından herhangi biriyle yapacağı bildirimin ardından SÖZLEŞME'yi feshetme hakkına sahiptir.

3.4. ÜYE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından
FİDECENTER e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİDECENTER in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır

3.5. Üye www.fidecenter.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.6. Üye, www.fidecenter.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

ÜYE, sunulan elektronik haberleşme hizmetinden yararlanabilmek için gerekli olan teknik ekipman, cihaz ve donanımları kendisi temin eder. ÜYE kullanımından veya hizmet almak için kullandığı cihazdan kaynaklanan nedenlerle şebekede oluşabilecek her türlü erişim, zarar ve ziyandan ÜYE sorumludur. Bu hallerde, FİDECENTER, ÜYE’ye bilgi vermek suretiyle ÜYE’nin üyeliğini sonlandırabilir.

3.7. www.fidecenter.com internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Fide Center ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Fide Center üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Fide Center, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.fidecenter.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden
Fide Center den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.9. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Fidecenter’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Fidecenter'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. Fide Center her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,
Fide Center in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.12. www.fidecenter.com internet sitesi yazılım ve tasarımı
FİDECENTER mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13. Fide Center tarafından www.fidecenter.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Fide Center, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Fide Center, üyenin www.fidecenter.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.15. Fidecenter e ÜYE olanlar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. İnternet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Fidecenter i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Fidecenter müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

3.16. Fidecenter, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Fidecenter e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
Fidecenter ve Fidecenter web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.17. Fidecenter web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye
Fidecenter web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18. Fidecenter, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Fidecenter web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Fidecenter, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, Fidecenter'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. Fidecenter, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Bilgilendirme Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya
Fidecenter tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Fidecenter üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

fidecenter.com Her hakkı saklıdır.

ZeplinGo® | Alt yapısı ile hazırlanmıştır.